OZNÁMENÍ rozhodnutí o výběru provozovatel čp.2 Přílepy...

Datum vyvěšení: 06.01.2020
Datum sejmutí: 22.01.2020

OZNÁMENÍ rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: PRONÁJEM Přílepské hospody U Havlů – šenk a PRONÁJEM SLUŽEBNÍHO BYTU č.3/01 v čp.3 Přílepy, PSČ 270 01 Zastupitelstvo Obce Přílepy dne 6.1.2020 po projednání výsledků zadávacího řízení ( Zpráva o hodnocení nabídek ) schvaluje všemi přítomnými hlasy (usnesení č.001/2020) pronájem nebytových prostor v provozovně „Přílepská hospoda u Havlů-šenk“ (za cenu 1000,-Kč za měsíc, spotřebovaná voda a elektřina není součástí nájemného)paní Marii Machovcové (datum narození: ……) za účelem provozování hostinské činnosti. Výše uvedený pronájem šenku bude uzavřen na základě „Nájemní smlouvy o pronájmu nebytového prostoru“ od 9.4.2020 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Pronajímatel má právo podání výpovědi i bez udání důvodu. Nájemce nesmí předmět pronájmu využívat k provozování výherních automatů, LVT automatů a kvízomatů. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je živnostenské oprávnění na hostinskou činnost a živnostenské oprávnění na prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. Zastupitelstvo Obce Přílepy v návaznosti na pronájem „Přílepské Hospody U Havlů-šenk“ schvaluje pronájem bytových prostor v nemovitosti č.p.3 Přílepy, PSČ 270 01– služební byt č.3/01. Výše uvedený byt bude na základě „Nájemní smlouvy o pronájmu služebního bytu“ pronajat paní Marii Machovcové (datum narození: ….., bytem: …….) od 9.4.2020 na dobu neurčitou a to po dobu provozování hostinské činnosti v „Přílepské hospodě „U Havlů“. V případě, že bude ukončeno provozování hostinské činnosti bude ke stejnému datu ukončen i pronájem služebního bytu. (Sjednané nájemné je ve výši 2.400,-Kč za kalendářní měsíc. Spotřebovaná elektřina a voda není součástí nájemného). Poučení -Námitky proti rozhodnutí o výběru provozovatele v souladu s § 242 odst. 2 ZZVZ musí být zadavateli doručeny do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru dodavatele podle § 123 ZZVZ. -Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek a do doby doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách podle § 246 odst. 1 písm. a) ZZVZ uzavřít smlouvu. Přílepy dne : 6.1.2020