OZV 1-2019 nakládání s Odpady v k.ú.Přílepy...

Datum vyvěšení: 27.11.2019
Datum sejmutí: 12.12.2019

Obecně závaznou vyhlášku Obce Přílepy č.01/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na katastrálním území Obce Přílepy u Rakovníka“ .
►►►
Platnost OZV od 13.12.2019 Účinnost OZV od 1.1.2020