Pozvánka-veřejné zasedání ZOP 27.11.2019

Datum vyvěšení: 18.11.2019
Datum sejmutí: 28.11.2019

P O Z V Á N K A Ve středu dne 27.11.2019 se koná od 18.30 hodin v budově čp.2 Přílepy, PSČ 270 01 „Přílepská hospoda U HAVLŮ“ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘÍLEPY Program: 1. zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, návrh programu - schválení programu 2. informace z OÚ Přílepy : -plán aktivit a příprava projektů Obce Přílepy -Nakládání s odpady v k.ú.Přílepy -Informace VSOR a společnosti RAVOS spol.s.r.o. (, majetkový vstup VSOR do spol.Ravos , vodné a stočné) 3. návrhy k usnesení zastupitelstva ze dne 27.11.2019 : Usnesení č.062/2019: Obecně závazná vyhláška č.1 -2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na kat. úz. Obce Přílepy u Rakovníka Usnesení č.063/2019: a.) Dodatek č.14 Ke Smlouvě o dílo o zajištění komplex. odpadového hospodářství Obce Přílepy se zhotovitelem Marius Pedersen a.s. b.) Příloha č.1- Dodatek ke Smlouvě o úhr. za prav.odvoz a zneš.odpadu v obci Přílepy pro r.2020 4. financování -finanční záležitosti: Návrh rozpočtu na rok 2020, hospodaření obce Přílepy, plnění rozpočtu k 30.10.2019… 5. diskuze a různé, vyvěšeno dne: 18.11.2019 sejmuto dne: 28.11.2019