POZVÁNKA na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Přílepy 29.5.2019

Datum vyvěšení: 20.05.2019
Datum sejmutí: 30.05.2019

P O Z V Á N K A Ve středu dne 29.5.2019 se koná od 18.30 hodin v budově čp.2 Přílepy, PSČ 270 01 „Přílepská hospoda U HAVLŮ“ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘÍLEPY Program: 1. zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, návrh programu -schválení programu, kontrola usnesení a schválení minulého zápisu. 2. informace z OÚ Přílepy: spisová agenda – pošta doručená,… 3. podklady k usnesení zastupitelstva ze dne 29.5.2019: Usnesení č.034/2019:„Závěrečný účet Obce Přílepy za rok 2018“ Usnesení č.035/2019: účetní závěrka Obce Přílepy za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 Usnesení č.036/2019: „Kulturní akce – Přílepské léto 2019“ v návaznosti na OZV č.01-2017 o nočním klidu Usnesení č.037/2019: působnost Místní akční skupiny Rakovnicko o. p. s. v územním obvodu obce Přílepy okres Rakovník pro období 2021 – 2027. Usnesení č.038/2019: Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-60203994/1 (dotčené pozemky parc.č. 105/4, 175, 389/19, 393, v k.ú. Přílepy). 4. financování – finanční záležitosti ( hospodaření obce Přílepy/ plnění rozpočtu k 30.4.2019…) 5. diskuze a různé: -Užívání (obhospodařování) obecních pozemků - řešení právní formou (pronájem, prodej….) -Nakládání s odpady v k.ú.Přílepy -Informace VSOR a společnosti RAVOS spol.s.r.o. -Provozní řád Domovních čerpacích stanic tlakové splaškové kanalizace Přílepy -Tradiční pouťová oslava dne 29.6.2019 – oslava 620let od první písemné zmínky Obce Přílepy, kulturní a společenské akce Přílepského léta … vyvěšeno dne: 20.5.2019 sejmuto dne: 30.5.2019