Opatření obecné povahy

Datum vyvěšení: 03.04.2019
Datum sejmutí: 31.12.2022

Minnisterstvo zemědělství ČR : Opatření obecné povahy č.j.: 18918/2019-MZE-16212, sp.zn.: 14LH7893/2019-16212 …..kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona: 1. V lesích na území České republiky, s výjimkou lesů na území národních parků a jejich ochranných pásem, se stanoví, že na kůrovcové souše se až do 31. prosince 2022 nevztahuje povinnost vlastníka lesa přednostně zpracovat těžbu nahodilou; povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy, provádět jejich včasnou těžbu a účinnou asanaci zůstává zachována; 2. V lesích na území, které je tvořeno.....