Rozhodnutí pokácení jednoho dubu a dvou akátů na po.p.č.334/4

Datum vyvěšení: 19.02.2019
Datum sejmutí: 07.03.2019

R O Z H O D N U T Í Obecní úřad Přílepy, jako příslušný orgán státní správy ve smyslu ust. § 7 odst. 2, § 61 odst. 1 písm. a) a § 109 odst. 3 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, (dále jen „správní řád“), a jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 75 odst. 1 písm. a) a § 76 odst. 1 písm. a) zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl o žádosti Obce Přílepy, IČO 00639958, se sídlem Přílepy čp.46, PSČ 270 01 , o povolení kácení 1 kusu stromu dubu letního a 2 kusů stromů trnovníku akátu t a k t o : Obecní úřad Přílepy povoluje podle § 8 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, žadateli Obci Přílepy, IČO 00639958, se sídlem Přílepy čp.46, PSČ 270 01 kácení jednoho kusů dubu letního s rozměry 203 cm, jednoho kusů trnovníku akátu s rozměry 140 cm a jednoho kusů trnovníku akátu s rozměry 125 cm obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, rostoucí na pozemku parc.č.334/4 v k. ú. Přílepy. Uvedený pozemek je ve vlastnictví žadatele. Kácení bude provedeno při splnění následujících podmínek: -Kácení bude provedeno pokud možno v době vegetačního klidu, tj. od 1.října do 31.března -Pokácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sousedních objektů ani zdraví osob. -Platnost tohoto rozhodnutí končí 31.3.2020. -Pokácení nesmí být provedeno, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci .... ….. ► k nahlédnutí ► prilepy-eu.webnode