OZNÁMENÍ o možnosti pronájmu Přílepské hospody-šenk

Datum vyvěšení: 01.09.2018
Datum sejmutí: 01.12.2018

Obec Přílepy (IČ: 00639958) v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění oznamuje záměr pronájmu níže uvedeného nebytového prostoru: Nebytové prostory, část objektu č.p. 2 - pohostinství „Přílepská hospoda U Havlů – šenk“ O Z N Á M E N Í - Záměr Obec Přílepy podle ustanovení § 39, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a pozdějších změn, zveřejňuje záměr pronajmout od 1.3.2017 Obecní hospodu - šenk v obci Přílepy čp.2, včetně možnosti pronájmu bytu v nemovitosti čp.3 Přílepy novému pronajímateli, za účelem provozování hostinské činnosti od 1. 12. 2018 Více informací na OÚ Přílepy Nabídky je možné podávat do 30.11.2018 do 18.00hod. Lenka Daenemarková starostka Obce Přílepy Vice informací : Tel.724 862 202, prilepy@knezevesko.cz, www.prilepy.eu Vyvěšeno: 1.9.2018 Sejmuto: 1.12.2018 OBEC PŘÍLEPY IČ: 00639958 Adresa: Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes u Rakovníka Úřední hodiny: pondělí a středa 18.00 - 19.00 hod. budova OÚ - č.p.46 Přílepy v ostatních dnech – kdykoliv a kdekoliv po dohodě Tel. : 313 582 244 v úřední hodiny - č.p.46 Přílepy -budova OÚ Tel./fax : 313 582 345 nepřetržitě–detašované pracoviště OÚ Přílepy čp.58 Tel.mobilní : 724 862 202 nepřetržitě E-mail: prilepy@knezevesko.cz www.prilepy.eu Oznámení o záměru pronájmu nebytových prostor a výzva k podání nabídek na pronájem Obec Přílepy, v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění oznamuje záměr pronájmu níže uvedeného nebytového prostoru: Vymezení: Nebytové prostory, část objektu č.p. 2 - pohostinství „Přílepská hospoda U Havlů – šenk“ Obec Přílepy vyhlašuje výzvu k předložení nabídek na pronájem pohostinství „Přílepská hospoda U Havlů“ Uchazeči o pronájem předloží následující dokumenty formou písemné nabídky: - podnikatelský záměr (způsob provozu a provozní součinnosti s pronajímatelem, nabídka služeb, případně návrhy na zlepšení chodu hospody). - živnostenské oprávnění k provozování živnosti - nabídkovou cenu za pronájem - provozní dobu Podmínky pronájmu jsou obsaženy v návrhu Smlouvy o pronájmu, která je přílohou č.1 této výzvy. Začátek nájmu je možný od 1.12.2018 Písemné nabídky v zalepené obálce doručte v termínu do 30.11.2018 do 18.00hod. na níže uvedenou adresu s označením na obálce „ Pronájem pohostinství - Přílepský šenk“. Otvírání obálek proběhne dne 30.11.2018 v 18.30 hod. Adresa: Obec Přílepy Přílepy čp.46 270 01 pošta Kněževes Prohlídka pronajímaných prostor po předběžné dohodě možná. Kontakt: Lenka Daenemarková, starostka obce, tel. 724 862 202 e-mail: prilepy.eu@seznam.cz V Přílepích dne 15.8.2018 vyvěšeno dne: 1.9.2018 sejmuto dne: 1.12.2018 příloha č.1 k Oznámení o záměru pronájmu nebytových prostor v čp.2 Přílepy Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená podle ustanovení § 2201 zákona č.89/2012 Sb., Nový občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“). Smluvní strany: 1.) název: Obec Přílepy adresa:Přílepy čp.46, PSČ 270 01pošta Kněževes IČO : 00639958 Zastoupená : Lenkou Daenemarkovou, starostkou Obce Přílepy Bankovní spojení: KB Rakovník, č.ú. 0009125221/0100 Tel. spojení : 724 862202 Email: prilepy@knezevesko.cz Dále jen „pronajímatel“ a 2.) název: …………………………….. adresa: …………………………… IČO: ……………………………… Zastoupená :………………………….. Bankovní spojení:…………………….. Tel. spojení :…………………………….. Email:……………………………………. Dále jen „nájemce“ Uzavírají dnešního dne, měsíce a roku smlouvu o nájmu nebytových prostor: I. Předmět nájmu: 1. Obec Přílepy je vlastníkem parcely č.37 zastavěné plocha s domem č.p.2 v k.ú. Přílepy okres Rakovník. Tyto nemovitosti jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální území Rakovník, na LV č.10001. 2. Na základě této smlouvy a ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. Nového Občanského zákoníku v platném znění, předává pronajímatel nájemci do úplatného nájmu nebytové prostory – pohostinství „Přílepská hospoda U Havlů “ na adrese Přílepy č.p.2 a to: nebytové prostory sestávající z výčepu, skladových prostor, garážovacích prostor(možnost uskladnění paliva…), sociálního zařízení a přístupové chodby. 3. V pronajatých prostorách je zajištěno: 3.1. dodávka elektrické energie 3.2. dodávka vody z připojení na veřejný vodovod 3.3. odvádění odpadních vod do žumpy 3.4. lokální topení – šenk (tuhá paliva) 3.5. centrální topení – celá budova (tuhá paliva) 3.6. odvoz odpadů Služby dle 3.1. až 3.6. nejsou obsaženy v úhradě za nájemné nebytových prostor. Na tyto služby bude mít nájemce uzavřeny smlouvy s příslušnými provozovateli nebo je bude provádět na své náklady. 1/3 II. Cena nájmu a způsob plateb: 1. Nájem podle této smlouvy se sjednává od…………. do………………… se zkušební dobou 3 měsíce od podepsání smlouvy. 2. Výše měsíčního nájemného je stanovena v následující výši:………. Kč Platby budou probíhat čtvrtletně zaplacením nájemného vždy do 15. dne prvního měsíce v daném čtvrtletí předem. A to na účet obce Přílepy – č. 0009125221/0100 u KB Rakovník, nebo v hotovosti na Obecním úřadě v Přílepích. Pronajímatel si vyhrazuje právo valorizovat výši nájemného podle úředně stanovené míry inflace vždy dodatkem k této smlouvě, se zpětnou účinností od 1.1.toho kterého roku na následující období a to vždy podle podkladů stanovených ČSÚ. Za jednorázový pronájem sálu pro své podnikání, zaplatí nájemce pronajímateli jednorázový poplatek ve výši 400,-Kč (podrobnosti nájmu budou řešeny samostatnou smlouvou, nebo dohodou). 3. Nájemce se zavazuje, že po dobu sjednaného nájmu bez písemného souhlasu pronajímatele neposkytne jiné fyzické či právnické osobě podnájem v pronajatých nebytových prostorech podle této smlouvy. 4. Nájemce bude hradit všechny náklady spojené s provozem pronajatých prostor, včetně běžné údržby a úklidu i včetně úklidu přístupové chodby a prostranství před pohostinstvím. Bude odstraňovat běžné provozní závady (tj. závady odstranitelné bez porušení zdiva) do výše 2.000,- Kč. III. Další ujednání: 1. Pokud by nájemce byl po dobu sjednaného nájmu omezen v rozsahu sjednaného užívání ze strany pronajímatele nebo z důvodu nesplnění jeho povinností, podle této smlouvy má nájemce nárok na poměrnou slevu z nájemného. 2. Nájemce umožní pronajímateli i v době své nepřítomnosti přístup do následujících pronajímaných prostor: a) přístupové chodby (přístup do kulturního sálu) b) sál c) šatna d) WC e) kotelna (sklepní prostory) f) bar 3. Pronajímatel si vyhrazuje právo bezplatného používání pronajímaných prostor – viz.bod III. odstavec 2(chodby, sál, šatna,…) - například při pořádání akcí v kulturním sále. 4. Nájemce se zavazuje zajistit při akcích pořádaných pronajímatelem pohostinskou obsluhu i v kulturním sále. 5. Nájemce se zavazuje hradit el.energii spotřebovanou při akcích pronajímateli a to v případě, že si pronajal prostory kulturního sálu (viz. čl.II odstavec 2) 6. Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli potřebu oprav, které má pronajímatel provést a umožnit provedení těchto oprav, jinak odpovídá za škodu, která by nesplněním této povinnosti vznikla. 7. Pronajímatel je povinen odevzdat nebytový prostor nájemci ve stavu způsobilém ke smluvnímu užívání a v tomto stavu jej svým nákladem udržovat (mimo ustanovení čl.II. odst.4). 8. Nájemce je povinen starat se o pronajatý nemovitý i movitý majetek (viz příloha č.1- Inventurní seznam) s péčí řádného hospodáře a udržovat ho v náležitém stavu. 9. Bez souhlasu pronajímatele nelze v pronajatých prostorech provádět jakékoliv stavební činnosti nebo úpravy IV. 1. Pro obě strany se sjednává výpovědní lhůta v délce 3 měsíců. Běh lhůty počíná od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. 2. Ke dni skončení nájmu je nájemce povinen předat všechny pronajaté prostory a movitý majetek pronajímateli. Při předání bude přihlédnuto ke stupni běžného opotřebení v době užívání. 3. Pronajímatel si vyhrazuje právo upravit v souladu s právními předpisy výši nájemného a ostatních úhrad podle čl. II. odst. 2. této smlouvy – valorizovat nájemné podle úředně stanovené míry inflace. Nájemce se zavazuje přistoupit na změnu smlouvy z tohoto důvodu a to vždy od 1. dne měsíce následujícího po dni obdržení návrhu na změnu výše nájemného. Pro případ nesplnění tohoto závazku ze strany nájemce sjednávají si strany výpovědní lhůtu v délce 1 měsíce. Stejná lhůta platí pro výpověď ze strany nájemce v případě, že nebude ochoten za upravené nájemné pronajaté prostory užívat. 2/3 V. 1. Nájemce se zavazuje, že bude užívat nebytové prostory k dohodnutému účelu a to způsobem, který tomuto účelu odpovídá a bude provádět úhrady podle této smlouvy sjednané. 2. Obě smluvní strany shodně konstatují, že poskytnuté nebytové prostory jsou schopné samostatného užívání a provozu. 3. Nájemce je oprávněn po oznámení pronajímateli užívané nebytové prostory vybavit vlastními bezpečnostními zámky nebo jiným bezpečnostním zařízením. 4. Nájemce se zavazuje nerušit svou činností obyvatele v domech v okolí pronajaté budovy pohostinství. 5. Pronajímatel si vyhrazuje právo vyjádřit se k provozu restaurace – k provozním hodinám, a k dodržování hygienických podmínek. Nájemce se zavazuje, že zajistí otevírací dobu minimálně 4 dny v týdnu. VI. 1. Pronajímatel odpovídá nájemci za škody, jejichž právní původ by vyplýval z povahy objektu jako celku nebo z jeho provozu. 2. Pronajímatel neodpovídá za škody, které nastanou v užívaných nebytových prostorech a které vyplývají z činnosti nájemce nebo provozu. Pronajímatel též neodpovídá za škody způsobené odcizením, nebo ztrátou nebo poškozením, které nastanou v užívaných nebytových prostorech. Pronajímatel taktéž neodpovídá za škody na věcech a předmětech vnesených nájemcem nebo třetími osobami. To samé platí i pro případ škod na zdraví a majetku. 3. Nájemce odpovídá pronajímateli za škody, které vzniknou z povahy jeho činnosti nebo provozu jak na objektu jako celku, tak v užívaných nebytových prostorech. V případě jejich vzniku je neprodleně odstraní. VII. 1. Obě smluvní strany tuto smlouvu uzavírají svobodně a obsah této smlouvy je pro ně určitý a srozumitelný. 2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku. 3. Případné změny či doplňky této smlouvy mohou být uzavřeny pouze písemnou formou a po jejich podpisu oběma smluvními stranami se stávají nedílnou součástí této smlouvy. V Přílepích dne …………………….. ………………………………………. …………………………………….. pronajímatel nájemce 3/3