ROZHODNUTÍ prodeje pozemku p.č.27 v k.ú.Přílepy

Datum vyvěšení: 20.08.2018
Datum sejmutí: 05.09.2018

ROZHODNUTÍ o prodeji pozemku p.č.27 : https://prilepy-eu.webnode.cz/uredni-deska-ou-a-obce-prilepy/ ZÁMĚR prodeje pozemku p.č.27 v k.ú.Přílepy:
Obec Přílepy
 
vyhlašuje v souladu s ustanovením odst. § 39 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.,v platném znění Z Á M Ě R PRODAT POZEMEK Zastupitelstvo obce Přílepy (ZOP) projednalo a schválilo dne 18.7.2018 na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Přílepy záměr prodej obecního pozemku p.č. 27 v k.ú.Přílepy okres Rakovník usnesením č.044/2018. Výpis z Usnesení č.044/2018 ze dne 18.7.2018: -ZOP projednalo prodej pozemku p.č.27 v k.ú.Přílepy. -ZOP po projednání schvaluje ZÁMĚR prodeje pozemku p.č.27(o výměře 280m2) v k.ú.Přílepy okres Rakovník panu Jiřímu Zedníčkovi ( vlastník sousedního pozemku p.č.28/2 v k.ú.Přílepy) za cenu 5.600,00Kč. Pozemek p.č.27 (druh pozemku-orná půda) je zapsán v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Stře-dočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník na LV 10001(vlastníkem pozemku je Obec Přílepy IČ00639958) pro k.ú. Přílepy (736040), obec Přílepy (565261). -ZOP dále schvaluje návrh Kupní smlouvy na prodej pozemku p.č.27 v k.ú.Přílepy (veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně vkladu do katastru bude hradit kupující…). Hlasování: PRO: 4 hlasů . PROTI: 0 hlasů. ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0 hlasů. Usnesení bylo schváleno 4 hlasy Návrhy a připomínky k tomuto záměru je možno předložit na Obecní úřad Přílepy do 15 dnů od vyvěšení záměru na úřední desce Obecního úřadu Přílepy. Informace podá starostka Obecního úřadu Přílepy. Přílepy dne : 18.7.2018 Lenka Daenemarková starostka Obce Přílepy
 
.
.
 
https://prilepy-eu.webnode.cz/uredni-deska-ou-a-obce-prilepy/
 
..