Veřejná vyhláška Opatření ob.povahy-odvolání zákazu odběru pov.vod...

Datum vyvěšení: 23.03.2018
Datum sejmutí: 08.04.2018

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY PŘI NEDOSTATKU VODY Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve veřejném zájmu a to s platností od 23. 3. 2018 podle ustanovení § 109 odst. 1 a v souladu s ustanovením § 115a vodního zákona odvolává a ruší zákaz odběru povrchových vod z vodních toků a nádrží na území obce s rozšířenou působností Rakovník pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, napouštění nádrží a bazénů, který byl stanoven opatřením obecné povahy č.j. MURA/35500/2017 ze dne 20. 6. 2017