Informace dle zákona č. §106/99Sb

Oficiální název

Obec Přílepy
 

Důvod a způsob založení

Obec Přílepy (dále jen obec)vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.  

Samostatná působnost obce (zákon č. 128/2000 Sb., Hlava II, Díl I. § 35)
1. Do samostatné působnosti obce patří spravování záležitostí, které jsou vzájmu obce a jejích občanů, (pokud nejsou svěřeny zákonem krajům 11) nebo pokud nejde o výkon přenesené působnosti, a dále záležitosti, které do působnosti obce svěří zákon.

2. Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84,85 a 102, s výjimkou vydávání nařízení obce. Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a o místní zvyklosti. Vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o výchovu, vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.

Přenesená působnost (zákon č. 128/2000., Hlava III, § 61)
1) Obec vykonává na svém území státní správu ve věcech, které stanoví zákon.
2) Při výkonu přenesené působnosti se orgány obce řídí
a) při vydávání nařízení obce a při rozhodování o právech, o právem chráněných zájmech a povinnostech fyzických a právnických osob zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona.
b) v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních orgánů.

3. Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí:
a) při vydávání obecně závazných vyhlášek - zákonem
b) v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

 

Organizační struktura

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy starostky Obce Přílepy: 
Lenka Daenemarková
 
 
 
 
 

Zastupitelstvo

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách dne 5.10. - 6.10. roku 2018
seznam zastupitelů:
 
 • Lenka Daenemarková (nestraník) - starostka obce
 • Vlasta Holá (nestraník) - místostarostka obce
 • Michal Žižka (nestraník)
 • Roman Šorsák (nestraník)
 • Josef Žižka (nestraník)

     informace o výsledcích ve volbách 5.a -6.října 2018 : 

 

 

 
Kontrolní výbor :
 Zastupitelstvo obce Přílepy s účinností od 10.11.2010 v souladu s ustanovením §84 a §117 a § 119 zákona č.128/2000Sb. o obcích v platném znění zřídilo kontrolní výbor ve složení:
 
Předseda výboru:  Michal Žižka 
 
Člen výboru:            Lucie Žižková
 
Člen výboru:             Josef Žižka
 
 Výbor ze zákona plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce. Počet členů  výboru je vždy lichý. Výbor se schází podle potřeby.  Usnesení výboru  se vyhotovuje  písemně a  podepisuje je předseda výboru. Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru (tedy nikoliv jen přítomných při hlasování).
 
 
 
 
Finanční výbor :
Zastupitelstvo obce Přílepy s účinností od 3.11.2014 v souladu s ustanovením §84 a §117 a § 119 zákona č.128/2000Sb. o obcích v platném znění zřídilo Finanční výbor ve složení:
 
Předseda výboru:Roman Šorsák
 
Člen výboru:           Alena Bičovská
 
Člen výboru:           Michal Žižka
 
Výbor ze zákona plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce. Počet členů  výboru je vždy lichý. Výbor se schází podle potřeby.  Usnesení výboru  se vyhotovuje  písemně a  podepisuje je předseda výboru. Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru (tedy nikoliv jen přítomných při hlasování).
 
Sociální výbor:
Zastupitelstvo obce Přílepy s účinností od 3.11.2014 v souladu s ustanovením §84 a §117 a § 119 zákona č.128/2000Sb. o obcích v platném znění zřídilo „Sociální výbor“ ve složení:
 
Předseda výboru:  Josef Žižka
 
Člen výboru:            Hana Huňatová
 
Člen výboru:            Roman Šorsák
 
 Výbor ze zákona plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce. Počet členů  výboru je vždy lichý. Výbor se schází podle potřeby.  Usnesení výboru  se vyhotovuje  písemně a  podepisuje je předseda výboru. Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru (tedy nikoliv jen přítomných při hlasování).
 
 
 
 
 

Kontaktní spojení

Adresa : Přílepy č.p.46,
            270 01 Kněževes


Spojení :   Tel / fax.: 313 582 345 
               mobil    724 862 202  nepřetržitě
              prilepy@knezevesko.cz
              mimo úřední dny: kdykoliv po dohodě
              v úřední dny : pondělí a středa od 17.00 -18.00hod v budově OÚ Přílepy čp.46  
                                              tel.313 582 244
 • Starosta obce: Lenka Daenemarková
 • Další informace o osobách, funkcích, zastupitelích najdete v sekci organizační struktura obce.

Případné platby můžete poukázat

Obec  dává na vědomí, že případné platby může povinný subjekt poukázat na níže uvedené číslo účtů. Případně uhradit platby v úřední dny v hotovosti v sídle úřadu.

 

Bezhotovostní platby

 • ►Číslo účtu: 9125-221/0100
 • bankovní spojení: KB Rakovník a.s.

   

   

 

       . ►Číslo účtu: 94-5319221/0710         (od 7.3.2013)    

       . bankovní spojení: ČNB Praha

 

 

Platby v hotovosti

Platby v hotovosti je možné složit v sídle obecního úřadu kdykoliv v úředních dnech. 
 

Poplatky

Úřad obce informuje o poplatcích pro povinné subjekty ve správním obvodu obce

 • poplatky ze psů
 • poplatky ze vstupného
 • hřbitovní poplatek

IČO   00639958

(DIČ   00639958)  - obec není plátcem DPH a není zapsána v obchodním rejstříku

 
 ________________________________________________
 

Rozpočet v tomto a předchozím roce

Informace jsou uvedeny v sekci -úředmí deska...
 
__________________________________________________
 
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ :
Poučení subjektu údájů dle §13  ►k nahlédnutí
Pověřenec: Radek Folda
                    Nábřeží TGM 2486
                    tel.: 603 42 84 97
                    Email: dpo@rafopc.cz
 
 

Žádosti o informace

podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:

 • Písemně:    Přílepy č.p.46,  270 01 Kněževes
 • Osobně:      Přílepy č.p.46, 270 01 Kněževes
 • e-mailem:   prilepy@knezevesko.cz
 • elektronickým podáním:  prilepy@knezevesko.cz
 • Telefonicky: 313 582 345,  724 862 202                                                                            Kontakty na úřad obce naleznete zde...

   

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů:

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3, písm. a) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.3,písm.b)-3dny
 • Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3, písm. c) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 3, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění ( § 15 odst. 4) - 15 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) - 15 dnů
   

Termíny:

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2)-od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002 
 • Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
   
Kdo může o informaci požádat:
- je to každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

 

Kdy informaci neposkytne

 • je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
 • jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
 • pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
 • jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
 • pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán
   

Jak se o informaci žádá

 • ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení
 • písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná
   

Co musí písemná žádost obsahovat

 • musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)
   

Jaký bude postup povinného orgánu

 • je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
 • pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů
 • pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů ( od 1. 1. 2001 do 15 dnů)
   

Co když orgán žádosti nevyhoví

 • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení
   

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal
   

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce)
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:
 • Telefonicky:  313 582 345,   724 862 202  - nepřetržitě
 •                          313 582 244     pondělí a středa   od 17.00 do 18.00hod                             Kontakty na úřad obce, včetně úředních hodin naleznete zde...
 
 

Opravné prostředky

Co když orgán žádosti nevyhoví:

 • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení
   

Komu se odvolání posílá:

 • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal
   

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce)
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu

Formuláře

Informace není k dispozici

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete požádat na Úřadu  obce.

Současně však doporučujeme:řešení životních situací na portálu veřejné správy
zde...

Nejdůležitější předpisy

Přehled předpisů, podle nichž úřad obce ve věci poskytování informací
rozhoduje:

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací),
 • zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění (procesní předpis podle nehož postupuje povinný subjekt při rozhodování v případě odmítnutí žádosti o p oskytnutí informace a to i jen zčásti).
 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně nekterých dalších zákonů, v platném znění. Tento zákon upravuj používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinnotí stanovených  tímto zákonem.
 • zákon č. 495/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.
 • zákon č. 496/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů  moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jinných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy.
 • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánovaní a stavebním úřadu
 • Platné obecně závazné vyhlašky a usnesení zastupitelstva obce

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

V současné době  úřad obce svého oprávnění nevyužívá a informace poskytuje zdarma jako službu občanům.
 
 

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy jsou zveřejňovány v sekci "ˇUřední deska..." 
 
Registr oznámení                                                                                                Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (novelizován zákonem 216/2008 Sb.), ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má. Tyto skutečnosti jsou veřejní funkcionáři povinni zveřejnit v registru oznámení, do kterého má každý právo bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy.
 
Zájemce o nahlédnutí do registru oznámení v elektronické podobě musí učinit následující kroky:
1.    vyplnit písemnou žádost, která obsahuje:
a.    jméno žadatele,
b.    příjmení žadatele,
c.     datum narození žadatele,
d.    místo trvalého pobytu žadatele,
e.    adresu pro doručování,
f.     údaj, zda bude nahlížet osobně nebo v elektronické podobě
2.    podat žádost
a.    osobně u evidenčního orgánu,
b.    prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,
c.     elektronicky do elektronické podatelny evidenčního orgánu.
3.    po ověření žádosti bude žadateli vytvořen uživatelský účet, ke kterému obdrží přístupové jméno a heslo (tyto údaje pak podle zákona nesmí sdělit žádné další osobě),
4.    zadat udělené přístupové jméno a heslo na internetové stránce hroznova-lhota.centralni-adresa.net v rubrice „přístup do registru“.
O každém nahlédnutí do registru je prováděn záznam.
 
Poučení pro žadatele:                                                                                            Dle § 23 se přestupku dopustí fyzická osoba, která
a.    používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře podle § 13 odst. 7,
b.    poruší povinnost mlčenlivosti podle § 14 odst. 3 o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru,
c.     neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě podle § 13 odst. 4.
Dle § 24 za přestupek podle § 23 lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.